ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣΚαταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.»

ΑΡΘΡΟ 1: Ιδρυση –  Έμβλημα – Έδρα – Σκοπός

  1. Την 14η Σεπτεμβρίου 2022 ιδρύεται το πολιτικό κόμμα ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Ανεξάρτητο Βουλευτή Α’ Αθήνας και 200 Έλληνες πολίτες που αγαπούν την Ελλάδα, αγωνιούν για το μέλλον της χώρας και του Ελληνισμού και προτίθενται να εργαστούν με ήθος και αποφασιστικότητα για την ελευθερία, την ευημερία και την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων καθώς και τη διάσωση και διάδοση των συστατικών αρχών του Ελληνισμού.
  2. Το εν λόγω Κόμμα φέρει τον τίτλο «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» και εν συντμήσει «ΠΑΤΡΙ.Δ.Α». Το έμβλημα του Κόμματος αποτελείται από την λέξη “πατρίδα” σε κεφαλαία γραμματοσειρά και γαλάζιο χρώμα, με κορωνίδα της φλόγα που παραπέμπει στο διαχρονικό συντηρητικό σύμβολο του πυρσού και αποτελείται από τρεις επιμέρους γλώσσες φωτιάς, χρώματος κυανού, κόκκινου και γαλάζιου.
  3. Ως έδρα του Κόμματος ορίζεται η Αθήνα.
  4. Σκοπός του Κόμματος είναι η ανάληψη της εξουσίας δια παντός νομίμου και δημοκρατικού μέσου με στόχο την εφαρμογή των Θέσεων και Αρχών του μέσω της υλοποίησης του προγραμματικού του σχεδιασμού.

ΑΡΘΡΟ 2: Μέσα προς επίτευξη του σκοπού του Κόμματος

  1. Μέσα προς επίτευξη του ως άνω σκοπού είναι:
 1. Η δημοκρατική και αξιοκρατική οργάνωση και λειτουργία του Κόμματος,
 2. Η ενασχόληση με τα προβλήματα του λαού με στόχο την επίλυσή τους,
 3. Η προστασία και καλλιέργεια του πατριωτικού και θρησκευτικού συναισθήματος των Ελλήνων πολιτών συμφώνως και με το Σύνταγμα της Ελλάδος,
 4. Η υπεράσπιση των νόμων και του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και η προσήλωση στην πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεών τους
 5. Η προσήλωση στις αξίες και τις επιδιώξεις του κόμματος όπως αυτές εκφράζονται στην Διακήρυξη Θέσεων και Αρχών
 6. Η δημοκρατική και θεσμική καταπολέμηση του κομμουνισμού, του διεθνισμού, του κρατισμού, το αριστερισμού, του δικαιωματισμού, της woke ατζέντας και κάθε ιδεολογίας, αντίληψης και πρακτικής που περιορίζει την ελευθερία ανθρώπων και πολιτών, διχάζει την κοινωνία και λειτουργεί με άδικο, παράνομο, αντικοινωνικό, αντεθνικό και αντιπατριωτικό τρόπο
 7. Η προβολή παντός θέματος επί τη βάσει των πραγματικών δεδομένων με προσήλωση στη διαφάνεια και την αλήθεια 
 8. Η άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία, πληροφόρηση και ενημέρωση του λαού δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του διαδικτύου, αλλά και δράσεων, εκδόσεων και εκδηλώσεων πολιτικού, ακαδημαϊκού και πολιτιστικού και ακτιβιστικού χαρακτήρα
 9. Η συμπαράσταση σε κάθε αδίκως διωκόμενο πολίτη
 10. Η μελέτη και πρόταση λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό

ΑΡΘΡΟ 3: Ορισμός του μέλους

  1. 10.1.Μέλος του Κόμματος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης, ή Έλληνας το γένος, αλλά και πολίτης άλλης χώρας, αδιακρίτως οποιουδήποτε ιδιαιτέρου γνωρίσματος, εφ´σόσον δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, εφ’ όσον αποδέχεται τις αρχές και την πολιτική κατεύθυνση του Κόμματος και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με τις θέσεις και αρχές του Κόμματος, καθώς και με τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων, τις οποίες και τηρεί. 
  2. 10.2.Οι νεότεροι των 30 ετών εγγράφονται στο Κόμμα εντασσόμενοι συγχρόνως και στη Νεολαία του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 4: Διαδικασία εγγραφής μέλους

4.1 Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται:

1) Ατομικά, με την υποβολή έγγραφης αίτησης στην Κεντρική Διοίκηση ή σε μία από τις

Τοπικές Επιτροπές. Στην αίτηση περιλαμβάνεται έγγραφη δήλωση περί ανεπιφύλακτης

αποδοχής των αρχών και αποφάσεων του Κόμματος, καθώς και περί συγκατάθεσης γιαβτην

συλλογή και χρήση από το Κόμμα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2) Η ομαδική εγγραφή μελών δια προσχωρήσεως αποφασίζεται αποκλειστικά από το

Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος.

3) Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του μέλους στο μητρώο μελών, το οποίο

τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους

5.1 Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη μετά την παρέλευση τριμήνου από της εγγραφής τους και την καταβολή των προβλεπομένων τελών. 

5.2 Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου.

5.3 Μέλος που δεν έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και μπορεί να διαγραφεί από το μητρώο μελών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος μπορεί να αποφασίσει την ατέλεια μέλους του Κόμματος και τη χρονική διάρκειά της.

5.4 Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κόμματος και να αγωνίζονται για τη διάδοση των θέσεων και των αρχών του.

5.5 Σε περίπτωση κατά την οποία η συμπεριφορά ενός μέλους του Κόμματος προκαλεί την κοινή γνώμη ή βλάπτει την προσπάθεια του Κόμματος, παραπέμπεται σε τριμελή Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία ορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6: Οργάνωση και Διάρθρωση

6.1 Η οργάνωση και διάρθωση του Κόμματος δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα αξιώματα και όργανα:

1. Συνέδριο

2. Πρόεδρος

3. Αντιπρόεδρος

4. Γραμματέας

5. Γενική Διεύθυνση

6.  Κοινοβουλευτική Ομάδα

7. Πολιτικό Συμβούλιο

8. Κεντρική Επιτροπή

9. Γραμματεία Οργανωτικού

10. Τοπικές Οργανώσεις

11. Γραμματεία Προγράμματος

12. Διεύθυνση Επικοινωνίας

13. Εκπρόσωπος Τύπου

14. Οργάνωση Νέων

15. Οργάνωση Γυναικών

16. Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

ΑΡΘΡΟ 7: Συνέδριο – Συγκρότηση

7.1 Το Συνέδριο εκλέγει το προεδρείο του, αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Κόμματος και αποφασίζει για όλα τα θέματα, οι δε αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη του Κόμματος. 

7.2 Στο συνέδριο μετέχουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα εκλεγμένα από τον ελληνικό λαό μέλη ως αντιπρόσωποί του σε εθνικό, ευρωπαϊκό, δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, εκπρόσωποι των Τοπικών Επιτροπών, οι υποψήφιοι βουλευτές, οι υποψήφιοι δημοτικοί και περιφερειακοί άρχοντες και σύμβουλοι.

7.3 Στο Συνέδριο μετέχει και αριθμός παρατηρητών οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν χαιρετισμούς σε περιπτώσεις που έχουν σχετική πρόσκληση ή έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 8: Σύγκληση συνεδρίου – Θέματα

8.1 Η σύγκληση του Συνεδρίου αποφασίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή από τα 3/5 του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. 

8.2 Τα προς συζήτηση θέματα κατατίθενται από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή με απόφαση των 3/5 του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9: Αρμοδιότητες του Συνεδρίου

9.1 Το Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Κόμματος

2. Εκλέγει 40 εκ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος

3. Καθορίζει την ιδεολογική γραμμή του Κόμματος.

4. Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού όποτε κρίνεται αναγκαίο

ΑΡΘΡΟ 10: Πρόεδρος του Κόμματος

10.1 Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο. 

10.2 Αμφισβήτηση του Προέδρου γίνεται με απόφαση των 3/5 του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 11: Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Προέδρου

11.1 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου του Κόμματος:

1. Εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες του τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

2. Εκφράζει τις αρχές, θέσεις και κατευθύνσεις του Κόμματος.

3. Ηγείται του κομματικού αγώνα και της δράσης του.

4. Προΐσταται, συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία του Κόμματος και εποπτεύει τη σωστή εφαρμογή των λαμβανομένων αποφάσεων.

5. Συγκαλεί τα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια του Κόμματος.

6. Ορίζει τον Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Διευθυντή Επικοινωνίας, τον Εκπρόσωπο Τύπου και τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος με τους αναπληρωτές τους, όπως και τους βοηθούς και συμβούλους του ιδίου.

7. Συγκροτεί τα όργανα και τις επιτροπές και γραμματείες του Κόμματος που δεν εκλέγονται από το Συνέδριο.

8. Διορίζει εκπροσώπους του Κόμματος προς εκτέλεση αρμοδιοτήτων του και εκπροσώπηση του ιδίου. Η επίσημη αναπλήρωση του Προέδρου κανονικά και πλην εξαιρέσεων αποτελεί αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου.

9. Εκπροσωπεί το Κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι κάθε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου.

10. Μπορεί να αναθέτει την άσκηση ορισμένων από τα καθήκοντά του σε άλλα όργανα του Κόμματος, καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του Κόμματος.

11. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

12. Οι αποφάσεις του Προέδρου επί θεμάτων αρμοδιότητάς του είναι δεσμευτικές για όλα τα κομματικά μέλη και όργανα.

ΑΡΘΡΟ 12 : Αντιπρόεδρος Κόμματος

12.1 Μέχρι τη διεξαγωγή του Πρώτου Συνεδρίου, ο Αντιπρόεδρος του κόμματος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Κατόπιν, όπως και η εκλογή του Προέδρου, έτσι και η εκλογή του Αντιπροέδρου γίνεται κανονικά από το Συνέδριο. 

12.2 Αμφισβήτηση του Αντιπροέδρου γίνεται με απόφαση των 3/5 του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 13: Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

13.1 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του κόμματος είναι συναφή με εκείνα και εκείνες του προέδρου. Ο Αντιπρόεδρος εκφράζει το σύνολο των αρχών και των αξιών του κόμματος, πρωταγωνιστεί στον πολιτικό αγώνα και στην εσωτερική λειτουργία του κόμματος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί. 

13.2 Μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, εφόσον έχει πληρωθεί η θέση του, συγκροτούν το Προεδρείο του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 14: Γενικός Γραμματέας

14.1 Ο Γραμματέας ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και εγκρίνεται από τον Αντιπρόεδρο, των οποίων και αποτελεί στενό συνεργάτη. 

14.2 Ο Γραμματέας λειτουργεί ως οργανωτικός και διοικητικός σύνδεσμος του Προεδρείου με το σύνολο του διοικητικού μηχανισμού του Κόμματος. 

14.3 Η ύπαρξη Γραμματέα δεν είναι υποχρεωτική και αποφασίζεται από το Προεδρείο με έγκριση του Πολιτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15: Πολιτικό Συμβούλιο

15.1 Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι δεκαμελές και αποτελεί ευέλικτο, ανώτερο όργανο του κομματικού μηχανισμού.

15.2 Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα του Κόμματος, εφόσον υπάρχει, τον Γενικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Επικοινωνίας και έως έξι (6) επιπλέον μη μόνιμα μέλη, τα οποία συμφωνούνται και ορίζονται από το Προεδρείο και ανάλογα με τα ζητήματα που το Συμβούλιο καλείται να συζητήσει και να διαχειριστεί. 

15.3 Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του Κόμματος, ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16: Κοινοβουλευτική Ομάδα

16.1 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος. 

16.2 Ο Πρόεδρος δύναται να τοποθετήσει Γενικό Γραμματέα για τον Συντονισμό του Κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και να ορίσει τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και λοιπά κοινοβουλευτικά αξιώματα, ιδιότητες και αρμοδιότητες..

ΑΡΘΡΟ 17: Επιλογή υποψηφίων

17.1 Υποψήφιος Βουλευτής, Ευρωβουλευτής και υποψήφιος τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης που πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια, έχει λευκό ποινικό μητρώο και ασπάζεται τις αρχές και αξίες της Πατριωτικής Δύναμης Αλλαγής. 

17.2 Η εξέταση των υποψηφιοτήτων Βουλευτών, ευρωβουλευτών, καθώς και των υποψηφίων των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών ή παντός άλλου αιρετού υποψηφίου σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα, γίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. 

17.3 Η τελική εκτίμηση, ο καθορισμός και επικύρωση των πινάκων των υποψηφίων γίνεται από το Ποεδρείο του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 18: Κεντρική Επιτροπή

18.1 Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από:

1.α Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και 40 μέλη του Κόμματος που εκλέγονται από το Συνέδριο. 

1.β Σε περίπτωση που η πραγματοποίηση Συνεδρίου κρίνεται για οποιονδήποτε μη δυνατή και μέχρι αυτήν, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Προέδρου και εγκρίνονται κατά πλειοψηφία από το Πολιτικό Συμβούλιο.

2. 10 μέλη, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι Τοπικών Επιτροπών

3. Τους εκάστοτε Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος,

4. Τους εκλεγμένους Δημάρχους και Περιφερειάρχες

5. Έως 10 εκπροσώπους ελευθέρων επαγγελματιών και 10 εκπροσώπους Δημοσίων

υπαλλήλων που ορίζονται από τον Πρόεδρο

6. Από τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος, τον Γραμματέα Οργανωτικού, την ΠρόεδροΓυναικών και τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Νέων.

18.2 Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της. 

18.3 Συνεδριάζει οσάκις προκύπτουν θέματα μείζονος σημασίας και άμεσης επίλυσης. 

18.4 Οι αποφάσεις της είναι νόμιμες εάν παρίσταται το ήμισυ των μελών +1. 

18.5 Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Κ.Ε. συγκαλείται μία εβδομάδα αργότερα, οπότε και οι αποφάσεις είναι νόμιμες με τον αριθμό των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 19: Γενικός Διευθυντής

19.1 Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης του Κόμματος και διορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή τον αναπληρωτή του. 

19.2 Εποπτεύει την καλή λειτουργία και τον συντονισμό των διοικητικών υπηρεσιών του Κόμματος, επιβλέπει την οργάνωση των οργάνων και επιτροπών του και προβαίνει σε σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις προς το Προεδρείο του Κόμματος, το Πολιτικό Συμβούλιο και την Κεντρική Επιτροπή για την πλέον εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του κομματικού μηχανισμού.

19.3 Μαζί με το Προεδρείο έχει επίσης την επίβλεψη της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 20: Γραμματεία Οργανωτικού

20.1 Η Γραμματεία Οργανωτικού υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση του Κόμματος και έχει ως επικεφαλής τον Γραμματέα Οργανωτικού, που προτείνεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία από το Πολιτικό Συμβούλιο. 

20.2 Αρμοδιότητες της Γραμματείας είναι η οργάνωση του Κόμματος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η καλύτερη αξιοποίηση των μελών, η συγκρότηση καταλόγων δυνάμει υποψηφίων και εκλογικών αντιπροσώπων, η οργάνωση εκδηλώσεων και η κινητοποίηση των μελών και των υποστηρικτών του Κόμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του πολιτικού και εκλογικού αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 21: Τοπικές Οργανώσεις

21.1 Οι Τοπικές Οργανώσεις Υπάγονται διοικητικά στην Γραμματεία Οργανωτικού. 

21.2 Κάθε Τοπική Οργάνωση ιδρύεται με έγκριση του Προέδρου και είναι υπεύθυνη για την συγκρότηση πυρήνων μελών και υποστηρικτών της ΠΑΤΡΙΔΑ ανά την επικράτεια της χώρας, όσο και τον κατά τόπου συντονισμό της πολιτικής δράσης και του εκλογικού αγώνα.

21.3 Στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Τοπικής Οργάνωσης εμπίπτει ταυτόχρονα η

προετοιμασία και ο κατά τόπους συντονισμός της εκλογικής κινητοποίησης, σε επίπεδο Εθνικών Εκλογών, Δημοτικών Εκλογών, Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών. 

21.4 Η Τοπική Οργάνωση διοικείται από Συμβούλιο αποτελούμενο από έως 7 μέλη, που προβλέπει τα εξής αξιώματα, τα οποία δεν πληρούνται υποχρεωτικώς:

1. Πρόεδρο,

2. Αντιπρόεδρο-Γραμματέα,

3. Υπεύθυνο Οικονομικών,

4. Υπεύθυνη Γυναικών,

5. Υπεύθυνο Νεολαίας,

6. Υπεύθυνο Οργάνωσης και Κινητοποιήσεων και

7. Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Τύπου

21.5 Οι Τοπικές Οργανώσεις υπάγονται στη Γραμματεία Οργανωτικού. 

21.6 Η Τοπική Οργάνωση Θεσσαλονίκης υπάγεται απευθείας στην Κεντρική Διεύθυνση του Κόμματος και λειτουργεί ως κέντρο οργάνωσης και αγώνα συνολικά στη Βόρειο Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 22: Έλληνες Εξωτερικού – Οικουμενικός Ελληνισμός

22.1 Σε κάθε κράτος όπου ζουν και εργάζονται Έλληνες πολίτες και Ομογενείς μπορεί να οργανωθούν οργανώσεις φίλων και μελών της ΠΑΤΡΙ.Δ.Α, με τη δομή που έχουν οι Τοπικές Οργανώσεις του Κόμματος στον Ελλαδικό χώρο.

22.2 Ειδική μνεία και πρόβλεψη γίνεται για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Οι Οργανώσεις Βορείου Ηπείρου και Κύπρου λειτουργούν υπαγόμενες απευθείας στην Γενική Διεύθυνση και το Προεδρείο του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 23: Γραμματεία Προγράμματος

23.1 Η Γραμματεία Προγράμματος είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση και σύνθεση του προγραμματικού και διακηρυκτικού λόγου του Κόμματος. 

23.2 Επικεφαλής της είναι ο Γραμματέας Προγράμματος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία από το Πολιτικό Συμβούλιο.

23.3 Ο Γραμματέας Προγράμματος έχει, σε συνεννόηση με το Προεδρείο του Κόμματος, τη δυνατότητα να συγκροτεί και να κατανέμει τους τομείς προγραμματικής ευθύνης σύμφωνα με το πολιτικό και διοικητικό τους αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 24: Τομεάρχες Προγράμματος

24.1 Οι υπεύθυνοι Τομεάρχες Προγράμματος για τον εκάστοτε τομέα ευθύνης, που κατά προσέγγιση αντιστοιχεί σε τομέα ευθύνης υπουργικών χαρτοφυλακίων, προτείνονται από τον Γραμματέα Προγράμματος και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο. 

24.2 Κάθε Τομεάρχης υποχρεούται να συνδιαμορφώνει τις προγραμματικές θέσεις του Κόμματος στον Τομέα Προγράμματος που αναλαμβάνει και να υπηρετεί την πολιτική του Κόμματος με κάθε μέσο και τρόπο.

24.3 Οι τομείς ευθύνης δεν είναι προδιαγεγραμμένοι, αντίθετα συγκροτούνται και ανατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες του πολιτικού αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 25: Οργάνωση Νέων

25.1 Συγκροτείται ειδική οργάνωση πολιτικής νεολαίας της ΠΑΤΡΙΔΑ με στόχο την προώθηση των αρχών, των αξιών και των πολιτικών του Κόμματος μεταξύ των νέων, την εξοικείωση των νεοτέρων μελών με τον πολιτικό και εκλογικό αγώνα, αλλά και την προετοιμασία μελλοντικών στελεχών και υποψηφίων.

25.2 Κάθε μέλος έως 30 ετών εγγράφεται και στην Οργάνωση Νέων. 

25.3 Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος.

25.4 Η εσωτερική διάρθρωση της Οργάνωσης Νέων ακολουθεί κατά προσέγγιση το οργανόγραμμα των Τοπικών Οργανώσεων, με δυνατότητα της Οργάνωσης Νέων να προτείνει και να εφαρμόσει τις δομές διοίκησης και λειτουργίας που επιλέγει σύμφωνα με τις ανάγκες της.

ΑΡΘΡΟ 26: Διεύθυνση Επικοινωνίας

26.1 Η Διεύθυνση Επικοινωνίας υπάγεται απευθείας στο Προεδρείο και οι οδηγίες της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη, τις δομές, τα όργανα, τις γραμματείες και τις διευθύνσεις του Κόμματος.

26.2 Κάθε μέλος, ακόμα και στην ιδιωτική του επικοινωνία, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί δημόσιο εκπρόσωπο του Κόμματος και ως εκ τούτου οφείλει σε όλα να πειθαρχεί στις προτάσεις και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.

26.3 Ο Διευθυντής Επικοινωνίας ορίζεται από τον Πρόεδρο και μαζί με το επιτελείο του χαράσσει, σε συνεννόηση με το Προεδρείο, την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος και την τακτική που θα την υπηρετήσει.

ΑΡΘΡΟ 27: Εκπρόσωπος Τύπου

27.1 Ο Εκπρόσωπος Τύπου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία από το Πολιτικό Συμβούλιο, συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή Επικοινωνίας. 

27.2 Αρμοδιότητα του Εκπροσώπου Τύπου και των συνεργατών του, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας, είναι, εκτός από την εκπροσώπηση του Κόμματος εκεί όπου προβλέπεται και η οργάνωση του δικτύου σχέσεων και επαφών με δημοσιογράφους, ΜΜΕ και πρόσωπα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη.

ΑΡΘΡΟ 28: Οργάνωση Γυναικών

28.1 Συγκροτείται ειδική οργάνωση για την προστασία των γυναικείων δικαιωμάτων, δικαίων και ζητημάτων. Η ενίσχυση της σύγχρονης γυναίκας ως μητέρας, αλλά και η προστασία και η διευκόλυνση του αναγκαίου για την οικογένεια και το έθνους ρόλου της, βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών του Κόμματος.

28.2 Κάθε γυναίκα μέλος της ΠΑΤΡΙΔΑ εγγράφεται και στην Οργάνωση Γυναικών. 

28.3 Η Πρόεδρος της Οργάνωσης Γυναικών ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος. 

28.4 Η εσωτερική διάρθρωση της Οργάνωσης Γυναικών ακολουθεί κατά προσέγγιση το οργανόγραμμα των Τοπικών Οργανώσεων, με δυνατότητα της Οργάνωσης Νέων να προτείνει και να εφαρμόσει τις δομές διοίκησης και λειτουργίας που επιλέγει σύμφωνα με τις ανάγκες της.

ΑΡΘΡΟ 29: Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

29.1 Ως κόμμα πατριωτικό, συντηρητικό και προσηλωμένο στις αρχές της οικονομικής ελευθερίας, η ΠΑΤΡΙΔΑ εντάσσεται τόσο στην Ευρωπαϊκή, όσο και στην παγκόσμια οικογένεια των κομμάτων, που εκφράζουν συναφείς θέσεις και αρχές. 

29.2 Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των διεθνών σχέσεων και επαφών του κόμματος, τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις ή την οργάνωσή τους, συγκροτείται Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων. 

29.3 Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων προτείνεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και εγκρίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 30: Επικουρικά Αξιώματα

30.1 Για τα αξιώματα της κομματικού οργανογράμματος προβλέπονται θέσεις και ρόλοι βοηθών, συμβούλων ή αναπληρωτών, που προτείνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και εγκρίνονται από το Πολιτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 31: Έσοδα

31.1 Τα έσοδα του κόμματος προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση, συνδρομές των μελών και των εκλεγμένων από τον λαό αξιωματούχων του κόμματος, την περιουσία του, τα έσοδα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις, τις οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις δωρεές και χορηγίες και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 32:  Ίδρυση νομικού προσώπου

32.1 Το κόμμα μπορεί να συστήσει ένα ή περισσότερα κέντρα ερευνών και μελετών (ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρείας) για την εκπόνηση επιστημονικού έργου, εκδόσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και αναλύσεων, αλλά και κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου. 

32.2 Στα πεδία της κείμενης νομοθεσίας, το κόμμα μπορεί να επιχορηγεί τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, καθώς και να χρηματοδοτεί την επιμόρφωση μελών του.

ΑΡΘΡΟ 33: Τροποποίηση Καταστατικού

33.1 Το Καταστατικό του Κόμματος αλλάζει με απόφαση του Συνεδρίου.

33.2 Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβάλλουν ο Πρόεδρος του Κόμματος ή τουλάχιστον τα 3/5 συνολικά των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. 

33.3 Σε περίπτωση που η διεξαγωγή Συνεδρίου κρίνεται μη δυνατή, το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με σχετική εισήγηση του Προέδρου και έγκριση του Πολιτικού Συμβουλίου.

Επικοινωνία
210 2241460
Ζαλοκώστα 5, Αθήνα 106 71
Copyright 2023 patrida.info